Spät

Všeobecné obchodné podmienky spotrebiteľa

Všeobecné obchodné podmienky Spotrebiteľa

01 - Predmet

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej jen „Všeobecné obchodné podmienky“) upravujú pomery, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy (ďalej jen „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou ATLASFORMEN, zjednodušenou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa francúzskeho práva, so základným kapitálom vo výške 1.659.866,- €, zapísanou v Obchodnom registri v Paríži pod číslom 449 149 038, so sídlom 87-89 rue La Boétie, PSČ 75008, Paríž, Francúzsko, DIČ: FR47 449 149 038, (ďalej len „Predávajúci“), a spotrebiteľom s obvyklým pobytom v Slovenskej republike, (ďalej len „Kupujúci“), v prípade, že je objednávka zadaná telefonicky, poštou alebo na internete prostredníctvom stránok http://www.atlasformen.sk (ďalej len „Stránky“).

Spotrebiteľom je podľa zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania alebo zamestnania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak jedná.

Obsah kúpnej zmluvy tvorí objednávka Kupujúceho doručená Predávajúcemu za nižšie uvedených podmienok, Všeobecných obchodných podmienok a ďalších listín, na ktoré sa v objednávke alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach odkazuje ako na obsah kúpnej zmluvy, a ktoré navyše tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uložená u Predávajúceho, v jeho sídle či na adrese zákazníckeho oddelenia, a Predávajúci umožní Kupujúcemu ku kúpnej zmluve prístup.

Ponukou sa rozumie právne konanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená jej jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a ak z nej vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, v prípade, že bude ponuka prijatá.

Má sa za to, že návrh Predávajúceho dodať tovar alebo poskytnúť službu za určitú cenu vykonávaný v rámci jeho podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystavením tovaru je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť. Ak Predávajúci aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu nie je schopný objednané výrobky dodať, predovšetkým z dôvodu vyčerpania zásob alebo z dôvodu, že nie sú okamžite k dispozícii, bude o takejto skutočnosti Kupujúci bezodkladne vyrozumený.

Do Obchodnej dokumentácie Predávajúci zahrňuje aj katalógy a reklamné predmety Predávajúceho.

Kontaktné údaje Predávajúceho, na ktoré môže Kupujúci doručiť objednávku a prostredníctvom ktorých sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho za účelom žiadosti o poskytnutie akýchkoľvek informácií, vrátane informácií o spracovaní jeho osobných údajov, uplatnenie práv z vadného plnenia či odstúpenie od kúpnej zmluvy, sú nasledujúce:

ATLASFORMEN - zákaznícke oddelenie Slovenská republika,(ďalej len „zákaznícke oddelenie Predávajúceho“)
Atlas For Men
P.O. Box 40
82009 Bratislava 29

Telefónny kontakt pre doručenie objednávky:
Tel.: 02/584 191 27
od pondelka do piatku od 7h do 20h hodiny a v sobotu od 8h do 16h hodiny.

Telefónny kontakt pre akékoľvek ďalšie otázky:
Tel.: 02/584 191 38
od pondelka do piatku od 7h do 20h hodiny a v sobotu od 8h do 16h hodiny.

02 - Základné charakteristiky výrobkov – Platnosť ponúk

Predávajúci informuje Kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, (ďalej aj ako „vec“ či „tovar“), o spôsobe použitia a údržby výrobku, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby, a o ďalších skutočnostiach požadovaných právnymi predpismi. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho užívania, sú informácie obsiahnuté v priloženom písomnom návode.

Fotografie výrobkov poskytujú celkový náhľad každého výrobku. Predávajúci upozorňuje, že zobrazenie farebného prevedenia výrobkov na elektronickom nosiči môže byť skresľujúce. Ponúkané veľkosti výrobkov sú uvedené na Stránkach vo forme prehľadného zoznamu. Informácie potrebné pre výber veľkosti (sprievodca veľkosťami) sú k dispozícii na Stránkach a tiež v katalógoch a v ostatnej obchodnej dokumentácii Predávajúceho.

Výrobky Predávajúceho vyhovujú požiadavkám právoplatných právnych predpisov.

Predávajúci môže dodať Kupujúcemu náhradné súčasti výrobkov s výhradou dostupnosti náhradných súčastí u jednotlivých dodávateľov Predávajúceho. Doba, po ktorú je Predávajúci schopný náhradné súčasti Kupujúcemu dodať závisí od informácií, ktoré Predávajúcemu dodávatelia poskytnú. Ak sú tieto informácie dostupné, Predávajúci o nich vyrozumie Kupujúceho v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Ponuky Predávajúceho sú časovo obmedzené. Ponuky sú platné po dobu, po ktorú sú zverejnené na Stránkach alebo po dobu a za podmienok uvedených na Stránkach alebo v obchodnej dokumentácii Predávajúceho.

Ak nie je Predávajúci schopný Kupujúcemu dodať objednaný výrobok, môže Predávajúci Kupujúcemu navrhnúť dodanie výrobku, ktorý vykazuje rovnocenné alebo lepšie vlastnosti a kvalitu než objednaný výrobok, (ďalej len „Náhradný výrobok“). Kupujúci je oprávnený Náhradný výrobok Predávajúcemu vrátiť podľa pokynov uvedených v článku 6 Všeobecných obchodných podmienok na náklady Predávajúceho.

03 - Prijatie objednávok Predávajúcim

Kupujúci objednáva výrobky prostredníctvom telefónu, prostredníctvom poštových služieb alebo Stránok.

Pri všetkých objednávkach môže zákazník zadať promo kód. Promo kódy nie je možné kombinovať.

Objednávky prostredníctvom telefónu: Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v okamihu, kedy objednávku potvrdil operatívny pracovník zákazníckeho oddelenia Predávajúceho.

Objednávky prostredníctvom poštových služieb: Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v okamihu, kedy Predávajúci obdrží objednávkový formulár zaslaný Kupujúcim.

Objednávky prostredníctvom Stránok: Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v okamihu, kedy Kupujúci odošle objednávku tým, že:

a) objednávané výrobky vloží do „košíka“,

b) ak to je možné zadá do príslušného poľa promo kód,

c) zadá v zobrazenom formulári požadované údaje,

d) overí objednávané výrobky, ich celkovú kúpnu cenu a výšku nákladov na dodanie objednaných výrobkov, (ďalej len „náklady na dodanie“),

e) zoznámi sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami a odsúhlasí ich tým, že na formulári pre potvrdenie objednávky zaškrtne políčko „Zaškrtnutím súhlasím, a som oboznámený s Obchodnými podmienkami spoločnosti Atlas For Men“,

f) Klikne na políčko „Potvrdit a zaplatit“.

Kupujúci môže skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát v priebehu procesu objednávania na Stránkach pred odoslaním objednávky.

Bezodkladne potom, ako Predávajúci obdrží objednávku od Kupujúceho, zašle Predávajúci na e-mail zadaný Kupujúcim správu, ktorou potvrdí doručenie objednávky. Správa obsahuje:

- súhrnný prehľad hlavných charakteristík kúpnej zmluvy, t. j. objednané výrobky, ich akosť a cenu, výšku nákladov na dodanie, adresu pre dodanie výrobkov a fakturáciu a termín dodania;

- odkaz na Všeobecné obchodné podmienky účinné v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, a taktiež odkazov na ďalšie listiny podľa príslušných právnych predpisov;

- vyhotovenie vzoru formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy;

- ďalšie informácie a údaje požadované právnymi predpismi, vrátane prípadných údajov o tom, po akú dobu alebo k akému dátumu budú k dispozícii náhradné súčasti k objednaným výrobkom.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení účinnom v okamihu odoslania objednávky.

04 – Cena a spôsob platby

Ceny výrobkov sú ceny, ktoré sú uvedené:

• v obchodnej dokumentácii Predávajúceho;
• na Stránkach v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak je ponuka doručená prostredníctvom Stránok, alebo v okamihu odoslania ponuky, ak je ponuka doručená prostredníctvom poštových služieb.

Cenou sa rozumie cena vrátane DPH, bez nákladov na dodanie.

Náklady na dodanie hradí Kupujúci. Náklady na dodanie sú uvedené na objednávkových formulároch a na Stránkach a tvoria 4,3- EUR pre dodanie výrobkov na územie Slovenskej republiky.

Spôsob, akým je Kupujúci oprávnený náklady na dodanie uhradiť, je uvedený na objednávkových formulároch a na Stránkach.

Kupujúci platí cenu výrobkov a náklady na dodanie bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty Visa alebo Mastercard, alebo na dobierku pri prevzatí zásielky.

05 – Dodanie výrobkov

Výrobky sa dodávajú výlučne na územie Slovenskej republiky.

Zásielky sú v Slovenskej republike prepravované a doručované v rámci siete Slovenskej Pošty.

Vo vašom balíku sa môžu nachádzať marketingové materiály (katalógy, letáčiky) iných spoločností. Tieto marketingové materiály sú vkladané neadresne do balíka Atlas For Men, to znamená, že dané spoločnosti nedisponujú vašimi osobnými údajmi.

Lehoty pre dodanie výrobkov uvedené na Stránkach a v obchodnej dokumentácii sú obvyklé priemerné lehoty pre spracovávanie objednávky, odoslanie a doručenie výrobkov. Majú len informatívnu povahu. U objednávok doručených prostredníctvom Stránok je maximálna lehota pre dodanie výrobkov zásielkou 10 dní od prijatia objednávky Predávajúcim. U objednávok doručených prostredníctvom poštových služieb je maximálna lehota pre dodanie výrobkov zásielkou 15 dní od prijatia objednávky Predávajúcim.

Výrobky sa považujú za dodané v okamihu, kedy dopravca na adrese určenej Kupujúcim odovzdal Kupujúcemu objednaný výrobok.

V prípade opakovaného nevyzdvihnutia tovaru pri spôsobe platby na dobierku a preukázateľnému nezáujmu zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo zablokovať spôsob platby na dobierku.

Pre uplatnenie akýchkoľvek práv z vadného plnenia, (ďalej tiež len ako„reklamácia“),je Kupujúci oprávnený obrátiť sa na zákaznícke oddelenie Predávajúceho:
ATLAS FOR MEN P.O. Box 40 82009 Bratislava 29
Telefónne číslo: 02/584 191 38

06 - Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

U zmlúv uzatvorených distančným spôsobom (na diaľku), t.j. u zmlúv uzatvorených všetkými spôsobmi uvedenými v čl. 3 Všeobecných obchodných podmienok, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní od prevzatia výrobkov alebo poslednej časti dodania/dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia výrobkov či vykonania platby. Kupujúci je oprávnený v tejto lehote, prípadne kedykoľvek pred dodaním výrobkov, odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu. Za dodržanie tejto lehoty je považované odoslanie vyplneného a podpísaného formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim písomne na adresu zákazníckeho oddelenia Predávajúceho v posledný deň tejto lehoty.

Kupujúcí je v tejto lehote oprávnený výrobok vymeniť za iný výrobok prodávajúceho. V tomto prípade je objednávka nového produktu nová objednávka, ktorú Kupujúcí hradí aj s nákladmi na dopravu. Peniaze za pôvodne zakúpený a následne vrátený výrobok budú preplatené Kupujúcemu Predávajúcim prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

V prípade, že si Kupujúci praje informovať Predávajúceho o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy, môže tak urobiť do tridsiatich (30) dní od prevzatia výrobkov prostredníctvom zákazníckeho oddelenia Predávajúceho.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je Predávajúci povinný vrátiť všetky finančné prostriedky Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmlúv, a to vrátane nákladov na dodanie, ktoré od Kupujúceho na základe kúpnej zmluvy získal, a to rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri platbe. Predávajúci vráti Kupujúcemu tieto finančné prostriedky iným spôsobom, len ak sa tak s Kupujúcim následne dohodne, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie náklady.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, Predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpené výrobky. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu Kupujúci výrobky odovzdá alebo preukáže, že výrobky odoslal.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, náklady na vrátenie výrobkov nesie Kupujúci.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci zodpovedný za prípadné zníženie hodnoty výrobku, len ak vzniklo v dôsledku nakladania s týmto výrobkom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zákonom stanovených prípadoch, t. j. hlavne od zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli plnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a Predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval Kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
b) o dodaní tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho, a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
c) o dodaní výrobkov, ktoré boli upravené podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;
d) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom Kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv alebo dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
e) o dodaní výrobkov v uzatvorenom obale, ktoré Kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť;
f) o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak Kupujúci porušil ich pôvodný obal; alebo
g) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpení od kúpnej zmluvy a Predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy informoval Kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy doručením (poštou alebo emailom) Predávajúcemu vyplneného formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícii tu.

07 – Práva z vadného plnenia

Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že výrobok nemá pri prevzatí vady. Predávajúci predovšetkým zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci výrobok prevzal:

a) má výrobok vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu výrobku a na základe prezentovanej reklamy,
b) sa výrobok hodí na účel, ktorý pre ich použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa výrobok tohto druhu obvykle používa,
c) výrobok zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je výrobok v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) výrobok vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia výrobku Kupujúcim, má sa za to, že výrobok bol vadný už pri jeho prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť u Predávajúceho právo z vadného plnenia u vady, ktorá sa vyskytne u výrobku v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Vyššie uvedené sa neuplatní:

a) pri výrobku predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním,
c) u použitého výrobku na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú výrobok mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy výrobku.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak Kupujúci pred prevzatím výrobku vedel, že výrobok má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Zákonné práva z vadného plnenia

Ak vadné plnenie predstavuje podstatné porušenie zmluvy, má Kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcich vecí,,
b) na odstránenie vady opravou veci,,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo,
d) odstúpiť od zmluvy (t. j. vrátiť zakúpenú vec, kedy mu bude následne vrátená kúpna cena).

Kupujúci je oprávnený požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti.

Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je odstúpenie od zmluvy vzhľadom k povahe veci neúmerné, predovšetkým ak je vadu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti veci má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (najskôr po dvoch opravách) alebo pre väčší počet vád (minimálne tri). V takom prípade má Kupujúci tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Ak Kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčastí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Zmluvná záruka

Na niektoré výrobky, ako napr. hodinky či ďalekohľady, poskytuje Predávajúci zmluvnú záruku. Záručné podmienky Predávajúci uvedie v dokumentácii k danému výrobku.

Pre výkon práv zo záruky sa Kupujúci obráti na zákaznícke oddelenie Predávajúceho.

Zmluvná záruka sa nevzťahuje hlavne na bežné opotrebenie výrobku a na vady spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo jeho nesprávnou údržbou.

08 – Zodpovednosť

Predávajúci upozorňuje, že aj napriek všetkej možnej starostlivosti venovanej tvorbe a aktualizácii Stránok sa na Stránkach môžu vyskytnúť omyly, nepresnosti alebo opomenutia a môžu vzniknúť problémy s pripojením k Stránkam alebo môže dôjsť k prerušeniu spojenia. Prostredníctvom hypertextových odkazov má Kupujúci možnosť navštíviť iné stránky. Z objektívnych dôvodov Predávajúci nemôže byť považovaný za osobu zodpovednú za obsah internetových stránok, na ktoré je Kupujúci presmerovaný, ktoré nie sú pod žiadnou kontrolou Predávajúceho, a ktoré Predávajúci nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť. Predávajúci taktiež upozorňuje Kupujúceho, pri používaní Internetu hrozia viaceré riziká a odporúča Kupujúcemu prijať vhodné opatrenia k minimalizácii takýchto rizík.

09 - Duševné vlastníctvo a súvisiace práva

Obsah obchodnej dokumentácie Predávajúceho, Stránky a všetky zložky, ktoré ich tvoria, hlavne fotografie, texty, prezentácie, známky, vzory či počítačové programy,(ďalej len „predmety práv k duševnému vlastníctvu“), sú chránené právami k duševnému vlastníctvu a súvisiacimi právami.

Predmety práv k duševnému vlastníctvu môžu tretie osoby užívať len v prípadoch stanovených zákonom, alebo ak osoba k tomu oprávnená udelí tretím osobám k užívaniu predmetov práv k duševnému vlastníctvu licenciu.

10 – Osobné údaje

Pri objednaní výrobkov na našich stránkach alebo prostredníctvom nákupných objednávok musí kupujúci vyplniť údaje potrebné pre zaznamenanie a spracovanie objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť presné informácie a najmä dbať na to, aby e-mailový účet, ktorý prípadne uvedie, bol prístupný od okamihu, keď ho uvedie, a najmä na to, že nevzniknú problémy s prijímaním e-mailov v dôsledku migrácie, uzatvoreniu alebo preplneniu e-mailového konta.

Spoločnosť Atlasformen informuje kupujúceho o jeho práve zapísať sa na zoznam osôb, ktoré si neželajú byť predmetom aktívneho získavanie zákazníkov po telefóne.

Osobné údaje zadané kupujúcim sú spracovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Atlas For Men.

Viac informácií nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov a článku o používaní Cookies.

11 – Životné prostredie

Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že odpad z elektrických a elektronických zariadení nie je možné zmiešavať s netriedeným komunálnym odpadom. Odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pre spracovanie, využívanie a recykláciu týchto odpadov existujú zodpovedajúce zberné miesta.

Recykláciou odpadov prispievajú Kupujúci k zachovaniu prírodných zdrojov a k ochrane ľudského zdravia.

12 – Rozhodné právo - Spory

Kúpna zmluva ako aj akékoľvek súvisiace práva a povinnosti sa riadia slovenským právom a k riešeniu sú príslušné súdy Slovenskej republiky, ak nie je nižšie uvedené inak.

Akékoľvek spory z kúpnej zmluvy budú zmluvné strany primárne riešiť zmierom. Kupujúci sa za týmto účelom môže obrátiť na zákaznícke oddelenie Predávajúceho, ktorého kontaktné údaje sú uvedené nižšie: ATLASFORMEN - zákaznícke oddelenie Slovenská republika
ATLAS FOR MEN
P.O. Box 40
82009 Bratislava 29

Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierlivým spôsobom, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, a to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Slovenská obchodná inšpekcia
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava

E-mailová adresa: info@soi.sk
Internetové stránky: soi.sk/sk/Kontakt.soi

Pokiaľ nedosiahnete uspokojivé riešenie v dobe 1 mesiaca (1) od okamžiku doručenia reklamácie, máte možnosť sa obrátiť na Evrópsku komisiu na následujúcej url adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Hosting

Hosting pre tieto internetové stránky zaišťuje: COREYE, ktorú vlastní Pictime SAS

Sídlo spoločnosti: Parc de la haute Borne, 22 rue Hergé 59650 Villeneuve d'Ascq – Francuzsko
Telefón: (+33)3 28 520 520
Fax: (+33)3 28 520 529
Email: support@coreye.fr

Zodpovedný vydavateľ: Marc Delamarre.

Pokračovaním na našej stránke akceptujete používanie súborov cookies na zlepšenie kvality našej stránky, vďaka nim vám ponúkame prispôsobené služby a ponuky, ako aj možnosť zdielať obsah našich stránok či svôj názor na ne na sociálnych sieťach. Pre viac informácií kliknite: Viac informácií.