0,00
Spät

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť Atlasformen venuje ochrane vašich osobných údajov náležitú pozornosť. Cieľom týchto zásad je informovať vás, ako spoločnosť Atlasformen spracúva vaše osobné údaje. Spoločnosť Atlasformen (zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom vo výške 1 659 866,00 EUR, registrovaná v parížskom registri francúzskej Obchodnej komory pod číslom 449 149 038, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 87-89 rue La Boétie - 75008 Paríž - Francúzsko, DIČ: FR47 449 149 038) sa ako prevádzkovateľ údajov zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúceho sa spracúvania údajov, spisov a slobôd s ohľadom na automatizované spracúvanie osobných údajov, ako aj nariadenie (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 od nadobudnutia účinnosti 25. mája 2018.

Prečo spoločnosť Atlasformen spracúva vaše osobné údaje?
Spoločnosť Atlasformen spracúva vaše osobné údaje len na určené, výslovné a oprávnené účely.

1- Právny základ spracúvania:

Spoločnosť Atlasformen má v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov právo spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov alebo používateľov len na riadnom právnom základe.
Spoločnosť Atlasformen musí disponovať aspoň jedným z týchto právnych základov: - Plnenie zmluvy (napríklad s cieľom spracovať a vykonať objednávku alebo spravovať účet v spoločnosti Atlasformen) alebo
- Plnenie zákonnej povinnosti (napr. uchovávanie faktúr) alebo
- Pokiaľ možno hovoriť o oprávnenom záujme spoločnosti Atlasformen alebo
- Pokiaľ dotknutá osoba (používateľ/zákazník) poskytla svoj súhlas.
Oprávnený záujem nesmie mať dosah na práva a slobody dotknutých osôb. Ako príklady oprávnených záujmov sa vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov uvádza predchádzanie podvodom či priamy marketing.

2- Právne základy spoločnosti Atlasformen:

Spoločnosť Atlasformen získava a uchováva tieto osobné údaje na základe uvedených právnych základov:

- Správa zákazníckeho účtu, nákupného košíka a objednávok:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou a oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Správa platobných činností:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen.

- Správa doručovacích činností:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen.

- Správa vzťahov so zákazníkmi, sledovanie zásielok, popredajný servis, reklamácie a refundácie:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen.

- Zaznamenávanie komunikácie medzi zákazníckym servisom a zákazníkom s cieľom zlepšovať služby:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen zlepšovať kvalitu svojich služieb.

- Boj proti podvodom pri úhrade objednávok a vymáhanie pohľadávok:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen a oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Štatistika, analýza, výber a segmentácia zákazníkov s cieľom zlepšiť si o nich povedomie:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen a oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Zasielanie cielených obchodných ponúk e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom:
Právnymi základmi je súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem na zasielaní reklamných oznámení v papierovej podobe.

- Meranie návštevnosti stránok www.atlasformen.sk:
Právnym základom je súhlas zákazníka alebo používateľa.

- Umiestňovanie hier, súťaží a reklám:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Poskytovanie informácií obchodným partnerom:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen a súhlas zákazníka (s reklamnými činnosťami).

- Zpřístupnění trhu „marketplace“, který umožňuje prodejcům jiným než je společnost Atlasformen nabízet své výrobky:
Právním základem je oprávněný zájem společnosti Atlasformen.

- Uchovávanie požadovaných údajov a správa žiadostí oprávnených orgánov o ich poskytnutie:
Právnym základom je spĺňanie zákonnej povinnosti.

Aké údaje spracúvame?
Medzi osobné údaje, ktoré o vás možno priamo či nepriamo získavať, patria predovšetkým:
- Identifikačné údaje: Priezvisko, meno, identifikátory;
- Osobné informácie: dátum narodenia, občianstvo;
- Kontaktné údaje: poštová adresa, e-mail, telefónne číslo;
- Platobné údaje: spôsob úhrady, história úhrad;
- Údaje o pripojení, využívaní služieb a komunikácii: záznamy o pripojení a o používaní;
- Profily a skóre umožňujúce segmentáciu používateľov.

Komu budú vaše údaje poskytnuté?
Vaše údaje sa prenášajú v prospech partnerov spoločnosti Atlasformen, ktorí ich môžu spracúvať vo vlastnom mene.

Vaše osobné údaje možno poskytnúť:

Obchodným partnerom, najmä ich marketingovým a reklamným oddeleniam.

Spoločnosť Atlasformen takisto využíva vedľajších sprostredkovateľov, a to najmä na tieto činnosti:

Zabezpečené platby na internetových stránkach www.atlasformen.sk;
Boj proti podvodom a vymáhanie pohľadávok;
Expedícia vašich objednávok;
Správa telefonických hovorov, ich prípadné zaznamenávanie a zasielanie korešpondencie;
Prispôsobovanie obsahu na internetových stránkach www.atlasformen.sk

Kto je zodpovednou osobou v spoločnosti Atlasformen?
Úlohou dozorného úradníka pre ochranu údajov (DPO) v spoločnosti Atlasformen je dohliadať na dodržiavanie všeobecného nariadenia a predpisov uvedených v tomto dokumente.
Zaisťuje informovanosť pracovníkov a reaguje na žiadosti používateľov a zákazníkov o uplatnenie práv súvisiacich s osobnými údajmi, ktorými o nich spoločnosti Atlasformen disponuje.

Aké máte práva?
Máte právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú. Takisto smiete požiadať o ich prenosnosť.
Tiež máte právo namietať proti spracúvaniu alebo požiadať o jeho obmedzenie, ako aj kedykoľvek odobrať svoj súhlas s týmto spracúvaním.
A nakoniec smiete aj poskytnúť pokyny na uchovávanie, vymazanie alebo zverejnenie vašich osobných údajov po smrti. Dozorného úradníka pre ochranu údajov (DPO) môžete kontaktovať na www.atlasformen.sk v sekcii „Kontaktujte nás“. Do predmetu správi nezabudnite, prosím, uviesť „Osobné údaje - DPO“.

Akým spôsobom sú vaše údaje zabezpečené?
Spoločnosť Atlasformen zaisťuje, aby sa vaše údaje spracúvali celkom bezpečným a dôverným spôsobom, a to vrátane činností, ktoré prípadne vykonávajú vedľajší sprostredkovatelia. S týmto cieľom máme zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na predchádzanie stratám, neoprávnenému použitiu, zmene či vymazaniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia sa upravujú podľa úrovne citlivosti spracúvaných údajov a podľa úrovne rizika, ktoré spracúvanie alebo jeho zavádzanie predstavuje.

Úprava týchto zásad ochrany osobných údajov
Právo na úpravu súčasného znenia týchto zásad ochrany osobných údajov je vyhradené.

Pokračovaním na našej stránke akceptujete používanie súborov cookies na zlepšenie kvality našej stránky, vďaka nim vám ponúkame prispôsobené služby a ponuky, ako aj možnosť zdielať obsah našich stránok či svôj názor na ne na sociálnych sieťach. Pre viac informácií kliknite: Viac informácií.