🚚 DOPRAVA ZDARMA pre všetky internetové objednávky nad 39 €! Nakupujte bez stresu, na vrátenie tovaru máte až 100 dní!

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Atlasformen venuje ochrane vašich osobných údajov náležitú pozornosť. Cieľom týchto zásad je informovať vás, ako spoločnosť Atlasformen spracúva vaše osobné údaje. Spoločnosť Atlasformen (zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom vo výške 1 659 866,00 EUR, registrovaná v parížskom registri francúzskej Obchodnej komory pod číslom 449 149 038, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 87-89 rue La Boétie - 75008 Paríž - Francúzsko, DIČ: FR47 449 149 038) sa ako prevádzkovateľ údajov zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúceho sa spracúvania údajov, spisov a slobôd s ohľadom na automatizované spracúvanie osobných údajov, ako aj nariadenie (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 od nadobudnutia účinnosti 25. mája 2018.

Prečo spoločnosť Atlasformen spracúva vaše osobné údaje?
Spoločnosť Atlasformen spracúva vaše osobné údaje len na určené, výslovné a oprávnené účely.

1- Právny základ spracúvania:

Spoločnosť Atlasformen má v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov právo spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov alebo používateľov len na riadnom právnom základe.
Spoločnosť Atlasformen musí disponovať aspoň jedným z týchto právnych základov:
- Plnenie zmluvy (napríklad s cieľom spracovať a vykonať objednávku alebo spravovať účet v spoločnosti Atlasformen) alebo
- Plnenie zákonnej povinnosti (napr. uchovávanie faktúr) alebo
- Pokiaľ možno hovoriť o oprávnenom záujme spoločnosti Atlasformen alebo
- Pokiaľ dotknutá osoba (používateľ/zákazník) poskytla svoj súhlas.

Oprávnený záujem nesmie mať dosah na práva a slobody dotknutých osôb. Ako príklady oprávnených záujmov sa vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov uvádza predchádzanie podvodom či priamy marketing.

2- Právne základy spoločnosti Atlasformen:

Spoločnosť Atlasformen získava a uchováva tieto osobné údaje na základe uvedených právnych základov:

- Správa zákazníckeho účtu, nákupného košíka a objednávok:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou a oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Správa platobných činností:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen.

- Správa doručovacích činností:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen.

- Správa vzťahov so zákazníkmi, sledovanie zásielok, popredajný servis, reklamácie a refundácie:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen.

- Zaznamenávanie komunikácie medzi zákazníckym servisom a zákazníkom s cieľom zlepšovať služby:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen zlepšovať kvalitu svojich služieb.

- Boj proti podvodom pri úhrade objednávok a vymáhanie pohľadávok:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen a oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Štatistika, analýza, výber a segmentácia zákazníkov s cieľom zlepšiť si o nich povedomie:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen a oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Zasielanie cielených obchodných ponúk e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom:
Právnymi základmi je súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem na zasielaní reklamných oznámení v papierovej podobe.

Zasielanie obchodných ponúk v papierovej forme sa vykonáva, pretože je to nevyhnutné z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti Atlasformen, aby mohla propagovať svoje produkty svojim zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, a tak rozvíjať svoje podnikanie.
Ak ste si už u spoločnosti Atlasformen niečo objednali, budete dostávať e-mailové ponuky na produkty podobné tým, ktoré ste si predtým objednali, bez vášho súhlasu so zasielaním takýchto e-mailov. Ponuky môžete dostávať aj poštou od našich vybraných partnerov. 
Prijímanie takýchto ponúk však môžete odmietnuť za podmienok uvedených nižšie.

- Poskytovanie kontaktných údajov zákazníkov spoločnosti Atlasformen svojim partnerom, aby mohli kontaktovať potenciálnych zákazníkov poštou: 
Ak vaše údaje poskytujeme našim partnerom, aby vám mohli zasielať predajné brožúry poštou, robíme to preto, lebo to považujeme za nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Atlasformen, pričom oprávneným záujmom je plnenie zmluvných povinností, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala v rámci zmlúv so svojimi partnermi.

Proti spracovaniu vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek namietať alebo svoj súhlas odvolať. Ak tak chcete urobiť, jednoducho zašlite spoločnosti Atlasformen písomnú žiadosť na nižšie uvedenú poštovú adresu alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke (v časti "Kontaktujte nás" / Predmet: DPO - Správca údajov).

- Meranie návštevnosti stránok www.atlasformen.sk:
Právnym základom je súhlas zákazníka alebo používateľa.

- Umiestňovanie hier, súťaží a reklám:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Poskytovanie informácií obchodným partnerom:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Atlasformen a súhlas zákazníka (s reklamnými činnosťami).

- Sprístupnenie trhu „marketplace“, ktorý umožňuje predejcom iným než je spoločnosť Atlasformen ponúkať svoje výrobky:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Atlasformen.

- Uchovávanie požadovaných údajov a správa žiadostí oprávnených orgánov o ich poskytnutie:
Právnym základom je spĺňanie zákonnej povinnosti.

Aké údaje spracúvame?
Medzi osobné údaje, ktoré o vás možno priamo či nepriamo získavať, patria predovšetkým:
- Identifikačné údaje: Priezvisko, meno, identifikátory;
- Osobné informácie: dátum narodenia, občianstvo;
- Kontaktné údaje: poštová adresa, e-mail, telefónne číslo;
- Platobné údaje: spôsob úhrady, história úhrad;
- Údaje o pripojení, využívaní služieb a komunikácii: záznamy o pripojení a o používaní;
- Profily a skóre umožňujúce segmentáciu používateľov.

Komu budú vaše údaje poskytnuté?
Vaše údaje sa prenášajú v prospech partnerov spoločnosti Atlasformen, ktorí ich môžu spracúvať vo vlastnom mene.

Príjemcami údajov sú:
Obchodní partneri vrátane marketingových a reklamných spoločností

Vaše osobné údaje možno poskytnúť:

Obchodným partnerom, najmä ich marketingovým a reklamným oddeleniam.

Spoločnosť Atlasformen takisto využíva vedľajších sprostredkovateľov, a to najmä na tieto činnosti:

Zabezpečené platby na internetových stránkach www.atlasformen.sk;
Boj proti podvodom a vymáhanie pohľadávok;
Expedícia vašich objednávok;
Správa telefonických hovorov, ich prípadné zaznamenávanie a zasielanie korešpondencie;
Prispôsobovanie obsahu na internetových stránkach www.atlasformen.sk

Kto je zodpovednou osobou v spoločnosti Atlasformen?
Úlohou dozorného úradníka pre ochranu údajov (DPO) v spoločnosti Atlasformen je dohliadať na dodržiavanie všeobecného nariadenia a predpisov uvedených v tomto dokumente.
Zaisťuje informovanosť pracovníkov a reaguje na žiadosti používateľov a zákazníkov o uplatnenie práv súvisiacich s osobnými údajmi, ktorými o nich spoločnosti Atlasformen disponuje.

Aké máte práva?
Máte právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú. Takisto smiete požiadať o ich prenosnosť.
Tiež máte právo namietať proti spracúvaniu alebo požiadať o jeho obmedzenie, ako aj kedykoľvek odobrať svoj súhlas s týmto spracúvaním.
A nakoniec, smiete aj poskytnúť pokyny na uchovávanie, vymazanie alebo zverejnenie vašich osobných údajov po smrti. 

Ako uplatniť svoje práva?
Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť a môžete tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov (DPO) na nižšie uvedených adresách:
- V časti „Kontaktujte nás“ na webovej stránke www.atlasformen.sk
- Poštou na adresu: Zákaznícky servis Atlas For Men, P.O.Box 40, 820 09 Bratislava 29
- Telefonicky na čísle: 02/584 191 38 (cena miestneho hovoru)

V prípade potreby Vás môže spoločnosť Atlasformen požiadať o fotokópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz vydaný Slovenskou republikou alebo preukaz totožnosti Európskej únie alebo cestovný pas, preukaz o povolení na dlhodobý pobyt vydaný Slovenskou republikou, pobytová karta vydaná Slovenskou republikou alebo knižka pre osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu vydaná Slovenskou republikou atď.).
Odpoveď vám bude zaslaná do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Možnosť kontaktovať UOOU
Ak vaša komunikácia so spoločnosťou Atlasformen nebola uspokojivá, máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), dozorný orgán zodpovedný za dodržiavanie povinností v oblasti osobných údajov v Slovenskej republike.

Akým spôsobom sú vaše údaje zabezpečené?
Spoločnosť Atlasformen zaisťuje, aby sa vaše údaje spracúvali celkom bezpečným a dôverným spôsobom, a to vrátane činností, ktoré prípadne vykonávajú vedľajší sprostredkovatelia. S týmto cieľom máme zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na predchádzanie stratám, neoprávnenému použitiu, zmene či vymazaniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia sa upravujú podľa úrovne citlivosti spracúvaných údajov a podľa úrovne rizika, ktoré spracúvanie alebo jeho zavádzanie predstavuje.

Úprava týchto zásad ochrany osobných údajov
Právo na úpravu súčasného znenia týchto zásad ochrany osobných údajov je vyhradené.

    Vyberte si veľkosť

      Aktualizovali sme naše veľkosti, aby sme vám uľahčili výber. Pozrite si našu pred objednaním!